46. พื้นที่และสถานภาพแนวปะการัง

ข้อมูลตัวชี้วัด “พื้นที่และสถานภาพแนวปะการัง”

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แนวปะการังของประเทศไทย มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 149,025 ไร่ ซึ่งเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่มีพื้นที่ 148,955 ไร่ เนื่องจากมีการสำรวจแนวปะการังเพิ่มเติมในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส โดยแนวปะการัง มีสถานภาพสมบูรณ์เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาตามการแบ่งเขต พบว่า บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง มีพื้นที่แนวปะการังมากที่สุด 46,785 ไร่ แต่มีสถานภาพแนวปะการังเสียหายถึงเสียหายมาก รองลงมา คือ บริเวณทะเลอันดามันตอนบน มีพื้นที่แนวปะการัง 42,886 มีสถานภาพแนวปะการังเสียหายมาก และบริเวณทะเลอันดามันตอนล่าง 30,479 ไร่ มีสถานภาพแนวปะการังสมบูรณ์ปานกลางและเสียหายมาก ในขณะที่ บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก มีพื้นที่แนวปะการัง 28,147 ไร่ มีสถานภาพแนวปะการังสมบูรณ์ปานกลางถึงเสียหายมาก ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีพื้นที่แนวปะการังน้อยที่สุด 728 ไร่ แต่มีสถานภาพแนวปะการังสมบูรณ์ปานกลางถึงสมบูรณ์มาก (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2562ก)

พื้นที่และสถานภาพแนวปะการังในประเทศไทย พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2561

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2562ก)

ดาวน์โหลดข้อมูล